نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی- درباره نشریه
مسئولین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان نشریه: اقتصاد و بانکداری اسلامی
رتبه علمی: علمی - ترویجی
صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران 
مدیر مسئول:  دکتر عباس عرب مازار

سردبیر:دکتر میثم موسائی
مدیر داخلی: سپیده قهرمانزاده
مدیر اجرایی: سپیده قهرمانزاده

نشانی مطلب در وبگاه نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی:
http://mieaoi.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب