Journal archive for Google Scholar Robot!

Islamic Economics & Banking

نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامیVolume 23, Number 26 (2019-3)


dfcgvhjkmliuyhtf
مدیریت ریسک در دیدگاه اسلام؛ ضرورت‌ها و کاربردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Banking Contracts and Human Development Index in Iran
عقود بانکداری اسلامی و شاخص توسعه انسانی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of religious belief on doing things in the way of God
اثر ایمان بر انجام کردارهای در راه خدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of indices of Western Consumerism and Islamic pattern of Consumption
بررسی تطبیقی شاخصه‌های مصرف‌گرایی غربی و الگوی اسلامی مصرف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DFGHJKL;'
بررسی تطبیقی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و متعارف(مطالعه موردی افغانستان و ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The economics of endogenousity from the perspective of the verses and narrations of Islam and its effects on the country
اقتصاد درون‌زایی از منظر آیات و روایات اسلامی و تأثیرات آن بر کشور(مطالعه موردی: کشور جمهوری اسلامی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Checking and Prioritizing Islamic Financing Tools Using Fuzzy Vicor Method
بررسی و اولویت‌بندی ابزارهای تأمین مالی اسلامی با استفاده از روش ویکور فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of domestic credit and real interest rate on economic growth: Cases of Iran and Malaysia
اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود حقیقی بانک‌ها بر رشد اقتصادی (مطالعه تطبیقی ایران و مالزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Advantage of Takaful on Insurance from the Perspective of Economic Justice
برتری تکافل بر بیمه از منظر عدالت اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the components of the public sector economics in the growth and transcend of new Islamic civilization
واکاوی جایگاه و مولفه‌های اقتصاد بخش عمومی در رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 25 (2019-2)


-----
توسعه اقتصادی در یک چارچوب اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Islamic Charity and Qarz-al-Hassane Institutions on Poverty Reduction in Iran
تاثیر نهادهای اسلامی انفاق و قرض‌الحسنه بر کاهش فقر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

challenges of banking based on exchange contracts, and presenting the complementary institutional madel for utilizing the exchange contracts in financial system’
چالش‌های بانکداری مبادله‌ای و ارائه‌ی الگوی نهادی مکمل به کارگیری عقود مبادله‌ای در نظام مالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Impact of Corporate Governance Features as Monitoring Mechanisms on True Profit Management
بررسی تاثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم‌های نظارتی برمدیریت سود واقعی(نمونه مورد مطالعه صنعت خودرو-سازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking of the most important Lorestan social welfare measures in order to realize the resistance economy using the Topsis method
رتبه‌بندی مهم‌ترین اقدامات حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش تاپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Islamic Banking on the Resistance Economics
بررسی نقش بانکداری اسلامی در اقتصاد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Options Market as a Tool for Covering Commodity Price Risk in Banks' Salaf Facilities
اوراق اختیار ابزاری جهت پوشش ریسک قیمت کالا در تسهیلات سلف بانکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation Of The Motivational Factors Affecting To Sukuk Market Of Municipalities Using The Fuzzy Analytical Hierarchy Process
تبیین و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر عرضه و تقاضای صکوک اجاره با استفاده از AHP فازی (مورد مطالعه: شهرداری‌ مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal credit risk management
مدیریت بهینه ریسک اعتباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Failure of the banking system to use Islamic contracts to support production
نارسایی نظام بانکی در به کارگیری عقود اسلامی برای حمایت از تولید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

mjbhbhbnm,m
بازخوانی مفهوم اقتصاد مقاومتی و معرفی الگویی کامل برای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Examination of Qard Al-Hasan Contract in Iranian Banking System Based On Islamic Banking Rules
آسیب‌شناسی قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران براساس قواعد بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 24 (2018-11)


Somayeh Karim, MSc Student in Economic Planning and Development, Semnan Islamic Azad University, Semnan, Iran,
تدوین خط مشی جذب انواع سپرده در راستای بانکداری اسلامی در شعب بانک ملت استان سمنان با رهیافت برنامه-ریزی منطقه‌ای و مدل تغییر مکان سهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles of Corporate Governance in Islamic Banking Compared to OECD Principles for Improving Credit System of Banks
اصول حاکمیت شرکتی از منظر بانکداری اسلامی در مقایسه با اصول متعارف OECD در بهبود نظام اعتباری بانک‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University
چالش‌های کارکردی و فقهی انتشار اوراق مشارکت ریالی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Equity in distribution of financial burden of expenditure in the Iranian healthcare sector
عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های بخش بهداشت و درمان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

gfjgkfl;gbfbhfjvbkl;gvdxgvxfv
مفهوم‌شناسی مبنای نظام اقتصاد اسلامی و استخراج آن در مقایسه‌ای تطبیقی با اقتصاد متعارف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Definition of Export Markets for Iran’s High- Tech Manufacturing Goods in Islamic Countries
شناسایی بازارهای هدف کالاهای صنعتی با فناوری بالای ایران در کشورهای اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Prioritization of Financing Methods for Iran Urban Railway Projects case study of Tehran Urban Railway -Line7
تحلیل و اولویت‌بندی روش‌های تامین منابع مالی در پروژه‌ها ریلی درون‌شهری (مترو) ایران؛(مطالعه موردی پروژه خط 7 مترو تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a model for Islamic banking efficiency by interpretive- structural approach (Case study: Keshavarzi Bank branches in Ardebil Province)
طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی استان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

hfghfghfh
نسبت بهره و بی‌عدالتی در اقتصاد متعارف رهیافتی از اندیشه اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical review of the economic policy of the Prophet in the allocation of resources
بررسی تحلیلی سیاست اقتصادی پیامبر(ص) در تخصیص منابع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 23 (2018-7)


Investment Theories Assessment in an Islamic viewpoint Focusing on Iran’s Economy
ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری از منظر اسلامی با تاکید بر اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Which Firms Use Islamic Financing?
کدام بنگاههای اقتصادی از تأمین مالی اسلامی استفاده می‌کنند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and historical religion
توسعه و دین تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Mutual relation between property right and attribution of economic resources in IRAN with emphasis on Islamic economics literature
بررسی رابطه متقابل حقوق مالکیت و تخصیص منابع اقتصادی با تأکید بر ادبیات اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Justice in health sector services with the use of Islamic financing with an emphasis on Waqf
عدالت در بهره‌مندی از خدمات بخش بهداشت با بهره‌گیری از تأمین مالی اسلامی با تاکید بر وقف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minimum Wage Policy in The Islamic Economics
بررسی سیاست تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the First Draft of the Islamic and Iranian’s Model of Progress A Comparison of Some Islamic Index and Constitution Law of the Country with the First Draft of Progress Document
تحلیل محتوای پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با معیار برخی شاخص‌های اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی ج. ا. ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of an Operational Framework for a Justice-Centered Bank by the Islamic Approach
شناسایی چارچوب عملیاتی بانک عدالت محور با استفاده از رویکرد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Option Contracts in Islamic jurisprudence perspective
قرارداد اختیار معامله از منظر فقه اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study Islamic banking and conventional Bahrain and banking without interest Iran )‌With the approach of profitability(
مطالعه تطبیقی بانکداری اسلامی و متعارف بحرین و بانکداری بدون ربای ایران (بارویکرد سودآوری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 22 (2018-3)


The impact of Electronic Banking on profitability in banking system
تاثیر بانکداری مجازی بر سودآوری سیستم بانکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A contemplation on the Islamic economy nature and its relation with economics theories
تاملی در چیستی اقتصاد اسلامی و نسبت آن با تئوری‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Economics in the Mirror of Imam Reza’s (PBUH) Speech and Behavior
بررسی اقتصاد در آیینه رفتار و گفتار امام رضا(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Pathology of Issuing the Bonds of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran
آسیب‌شناسی انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی ج.ا.ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of the financial market in creating and emerging from the Stagflation with an emphasis on Islamic banking
نقش بازار مالی در ایجاد و خروج از رکودتورمی با تاکید بر بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Explanation of Principles Governing Upstream Petroleum Contracts in Iran according to Shia Islamic Jurisprudence
تبیین اصول فقهی حاکم بر قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنعت بالادستی نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Risk Coverage of Special Banking in Iran's Banking Without Riba in Realizing the Purposes of Section 9 of the General Resistance Economics Policy
بررسی نقش پوشش ریسک‌های خاص بانکیِ بانکداری بدون ربای ایران، در تحقق اهداف بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design Alternatives Repurchase Agreement in Framework of non-Interest Banking Operations
طراحی جایگزین‌های توافق‌نامه بازخرید در چارچوب عملیات بانکداری بدون‌ربا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standards OF right and justice in Islamic banking system
معیارهای حق و عدل در احکام فقهی بانکداری بدون ربا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Epistemology of Islamic Economics and the New Institutionalism Economics
مطالعه تطبیقی معرفت‌شناسی اقتصاد اسلامی و اقتصاد نهادگرای جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 21 (2018-1)


Discount Credit- worthiness replacement for delay penalty in Iran's without Reba banking operations
تخفیف خوش‌حسابی جایگزینی برای جریمه تاخیر در عملیات بانکی بدون ربای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the generalizability of laboratory tests and using in Iranian economy and Islamic economics studies
بررسی تعمیم‌پذیری آزمون‌های آزمایشگاهی و تبیین کاربرد آن در اقتصاد ایران و مطالعات اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coverage of the Risk of Murabeheh Sukuk (Islamic Bond) in Islamic Investment Market
پوشش ریسک صکوک مرابحه در بازار سرمایه اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In the partnership Contracts Partnership (agreement and Modrabah)
مسئولیت بانک‌ها در عقود مشارکتی(مشارکت مدنی و مضاربه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Critical Study, Challenge and Implication of IRAN’s Fractional Reserve Banking System
نقد و بررسی دلالت‌‌ها، چالش‌ها و راهکارهای بانکداری متعارف در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The legal nature and effects of financing the business through lease sukuk
ماهیت حقوقی و آثار تأمین مالی شرکت‌های تجاری از طریق صکوک اجاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of the teachings of the Quran and traditions in reducing economic corruption
نقش آموزه‌های قرآنی و روایی در کاهش فساد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethical considerations in Islamic banking
ملاحظات اخلاقی در نظریه بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a decision support system for supervision on Islamic facilities using a fuzzy approach
سیستم تصمیم یار نظارت شرعی بر عقود اسلامی بانکی با رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evolutionary theory of Islamic banking: from justifying the interest rate to theorizing the ideal model
نظریه‌ تکاملی بانکداری اسلامی؛از توجیه بهره بانکی تا نظام‌سازی الگوی ایده‌آل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 20 (2017-10)


The Investigation of Macroeconomic Variables Effect on Credit Risk Iranian banking system
بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of the Key Variables of the Economy and Sukuk
تأثیر متقابل متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و انتشار صکوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and ways to prevent poverty in Nahjolblaghe
دلایل و راه‌های پیشگیری از فقر در نهج‌البلاغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Problems to Recognize the Exact Profit in Partnership (The case of Maskan Bank in Shiraz)
مشکلات اجرایی در محاسبه سود قطعی (مطالعه موردی بانک مسکن شیراز – عقد مشارکت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the status of banks start-ups in the field of innovatine services(case study : Iranian banking system)
بررسی وضعیت استارت آپ‌های بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری (مطالعه موردی سیستم بانکداری ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Morality and the Business Environment (Morality of Business or Moral Business)
اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing the economic and Islamic Jurisprudence aspects of trilogy Islamic contracts (Estesna'a, Bay'al-dayn and Murabaha) as the new instruments of banking tools in reducing corruption in Iran
بررسی آثار اقتصادی و مفاهیم فقهی عقود سه‌گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The mechanisms of setup ethical banking in Iranian banking system
راهکارهای برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Market Concentration on the performance of Bank System in Iran
تاثیر تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methodology of interest debates: A critical approach
نقدی بر روش شناسی مباحثات بهره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 19 (2017-7)


Qarz al-Hassaneh in the Islamic economics
قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of Specialized Qard-alhasan Studies
قرض‌الحسنه و بانکداری قرض‌الحسنه در آینه‌ی مطالعات (مروری بر مطالعات تخصصی قرض‌الحسنه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legal essence of investment deposits in banks
ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the specific risks of non-interest banking
تحلیل پدیده ریسک‌های خاص بانکی در بانکداری بدون ربای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the economic justification of monitoring costs on musharekah contracts in Islamic banking
بررسی و تبیین توجیه اقتصادی هزینه‌های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Aplication of "khiyarat" in E – Commerce
کاربرد خیارات در تجارت الکترونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Fiqhi-economic challenges of suggested instruments for open market operation in Iran and other countries
آسیب‌شناسی فقهی- اقتصادی ابزارهای پیشنهادی جهت عملیات بازار باز در ایران و سایر کشورها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the volume of deposits in the banking system in the years (1389-1363)
بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده‌ها در سیستم بانکی در سال‌های (1389-1363)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of e-banking on the profitability of the branches of Bank Sepah in the East Azerbaijan Province
ارزیابی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر روی سودآوری بانک سپه ( مطالعه موردی استان آذربایجان‌شرقی )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Charitable Giving in Selected Provinces of Iran: Panel Data Approach
بررسی عوامل موثر بر کمک‌های خیریه در استان‌های منتخب کشور ایران با رویکرد داده‌های تابلویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 18 (2017-6)


تحلیل راهبردی اقتصاد بهداشت در ایران
تحلیل راهبردی اقتصاد بهداشت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bank-Based financial structure and its role in the occurrence of the phenomenon of stagflation in the economy of Iran
ساختار مالی بانک محور و نقش آن در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Auditing For Economics in Iran
ارزیابی رشته اقتصاد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selection criteria and decision-making in economic life from the perspective of Sahifah Sajadieh
معیارهای انتخاب و تصمیم گیری در سبک زندگی اقتصادی از منظر صحیفه سجادیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify shortcomings in Economics Curriculum (Comparison of current with new headlines) Identify shortcomings in Economics Curriculum (Comparison of current with new headlines)
بررسی کاستی‌های نظام آموزشی در حوزه اقتصاد (مقایسه‌ی تطبیقی سرفصل فعلی با سرفصل جدید)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical challenges in designing an Islamic economic educational programs; Case study of Continuous M.A Islamic studies and economics program.
دشواری‌هایی نظری در طراحی دوره اقتصاد اسلامی؛ مطالعۀ موردی دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of the national development plans with an emphasis on the sixth plan and compare them with benchmark indexes related to Islamic economics
مروری بر برنامه‌های توسعه کشور با تأکید بر برنامه ششم و مقایسه آن‌ها با معیار برخی شاخص‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Ranking Key Factors Influencing the Adoption of the education system to promote the teachings of Islamic economics in Iran
رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری نظام آموزشی در ترویج آموزه‌های اقتصاد اسلامی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transformation measures in economics from the perspective of economic experts in themarket
معیارهای تحول در رشته اقتصاد از دیدگاه متخصصین شاغل در بازار کار‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of macroeconomic fluctuations on the lending behavior of commercial banks in Iran
اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک‌های تجاری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Compliance Survey of Development Programs of Economic, Social and Cultural, With Islamic Economics (Emphasis on the Fourth and Fifth Programs and Sixth Legislation)
بررسی تطابق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اقتصاد اسلامی: با تأکید بر قانون برنامه چهارم و پنجم و لایحه برنامه ششم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 17 (2017-3)


Land use in Islamic economic system and Iran's economic performance
بهره برداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Islamic Approach to Business Ethics
اخلاق تجاری با رویکرد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Situated of assumptions and theories of consumer behavior in the Islamic community of Iran
واقع سازی فروض و نظریه رفتار مصرف‌کننده در جامعه اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumer Behavior in Iran and Islamic Economics Theory
رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis Development plans of the Islamic Republic of Iran (third and fourth plans) based on developmental theories derived from the viewpoint of Imam Khomeini.
تحلیل محتوای برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Fifth Development Plan from the perspective of Islamic economics
بررسی برنامه های توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and ranking Methods of financing bank by using instrument's Capital market; By the AHP Approach
تحلیل و رتبه‌بندی روش‌های تأمین مالی بانک‌ها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outsourcing as a solution to the Islamic banking issues
استفاده از برون سپاری جهت بهبود چالش های بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic banking problems in Iran with a look at the experience of Malaysia
مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the goals and performance of Islamic banking in Iran and other Islamic countries
ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 16 (2016-12)


Evaluating the healtheconomics and social health in Iran
ارزیابی اقتصاد سلامت و سلامت اجتماعی در ایران؛ گذشته، حال و آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of the usury free modeling on moderate rationality
امکان سنجی مدل سازی بانکداری بدون ربا بر پایه تئوری عقلانیت میانه مالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the formalization of the lending in Iranian banking Case Study: Shiraz Mellat Bank
سنجش میزان صوری بودن قراردادهای تسهیلات بانکی: مطالعه موردی بانک ملت شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify and provide solutions to the obstacles and challenges facing Islamic banking with a comparative approach
شناسایی و ارhئه راهکارهایی به منظور رفع موانع و چالش‌های پیش‌روی بانکداری اسلامی با رویکرد تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Improving Iran’s Central Bank Independency in an Islamic Perspective: Focusing on Inflation control
ضرورت افزایش استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران از منظر اسلامی با تاکید بر کنترل تورم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and compare debt overhang problems in musharakah sukuk and conventional debt
بررسی و مقایسه رخداد پدیده «قفل شدن در بدهی ها (debt overhang)» در اوراق مشارکت و اوراق قرضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of Gharz al-Hasaneh on Income Distribution in Iran (By Using Index of Income Relative Share of Deciles)
اثرتسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران (با استفاده از شاخص سهم نسبی درآمدی دهک‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Present a model for design roadmap and strategic plan of Islamic banking
راهنمای تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی بانکها برای رسیدن به بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legal & Juridical Necessities and strategies of consumption sector in context of Economic Jihad focusing on Shahid-Sadr viewpoints
الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی در بخش مصرف با رویکردی بر نظریات شهید صدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of ethics and law in achieving maximum economic efficiency according to the Coasetheorem
بررسی تاثیر اخلاق و حقوق در تحقق حداکثر کارایی اقتصادی در چارچوب قضیه کوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of economic and social advantages and effects of Qardhulhasanah securities (interest-free bond)
بررسی مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی اوراق قرض الحسنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 15 (2016-9)


Discounting trade finance documents from juris prudential and legal views
بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اسناد تجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Barriers and development challenges credit cards in Iran by introducing credit cards in motivational factors for usage and ownership
موانع و چالش‌های توسعه‌ای کارت‌های اعتباری در ایران با معرفی عوامل انگیزشی دارندگان کارت‌های اعتباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of negotiable papers and document's Interest in Islamic and international law with study of Iranian newbank regulation
بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تاکید بر مقررات جدید بانکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting profitability of the Islamic banks
عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های اسلامی (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Moral role of Islamic state in developing and performance of Islamic republic of Iran in this sector during the fifth Development program
نقش اخلاقی و عملکرد دولت در برنامه پنجم توسعه کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The governance indicator in Islam and its impact on health outcomes in Iran
شاخص حکمرانی در اسلام و تاثیر آن بر بروندادهای سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The need to water market form the perspective of Islamic economics
تشکیل بازار آب از دیدگاه اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of development plans and comparing them to some indicators related to Islamic economics
مرور برنامه‌های توسعه با معیار برخی شاخص های مرتبط با اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Research in Jurisprudential and Legal basis of Privation and Negation of Possession by Government
مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Judicial Review of Gharzolhasane Loan Fees
بررسی فقهی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 14 (2016-11)


Future's Sukuk of Exchange: A tool in order to adjusting foreign exchangemarket
صکوک سلف موازی ارز؛ ابزار در راستای تنظیم بازار ارز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Priority of Islamic contracts from banking experts’ point of view
اولویت بندی قراردادهای پرداخت تسهیلات از نگاه کارشناسان بانکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutual fundinvestmentandconstructionoffixedassets
صندوق مشترک سرمایه‌گذاری اجاره و ساخت دارایی ثابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and explaining operational models of sukuk in PilgrimageDevelopment of Holy City of Qom
بررسی و تبیین کاربرد انواع صکوک جهت توسعه زیارتی شهر مقدس قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Iran Economy Books Based on the Targets of Islamic Economic System
ارزیابی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف نظام اقتصادی اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role and Tools of Corporate Governance in Islamic Banking System
جایگاه و ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The pattern offinancingfromtheIslamic Development Bank Group and Using Iran from these for infrastructuralprojects
استفاده ایران از تأمین مالی بانک توسعه اسلامی در پروژه های زیر ساختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Credit Card tool for development of Qard-Hassan Banking
کارت اعتباری بر اساس قرض‌الحسنه ابزاری در جهت توسعه بانکداری قرض‌الحسنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perspective and Challenges of Takaful Industry
بررسی تکافل، چشم انداز و چالش های صنعت تکافل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 13 (2016-3)


Islamic Banking Features in Reducing The Financial Crisis than Conventional Banking
ویژگی‌های بانکداری اسلامی در کاهش بحران‌های مالی نسبت به بانکداری متعارف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of the Islamic treasury bills to finance the acquisition of nonfinancial assets of government
استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing The consumer behaviors in the Islamic Economic
بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده در اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The issue of Usury in the contracts, "interest-free" used in the financial system in Iran
بررسی موضوع ربا در قراردادهای «قرض‌الحسنه» رایج در سیستم تأمین مالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social capital and its components in Islam
سرمایه اجتماعی و مولفه‌های آن در اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparatives analysis of saving based on morality in orthodox economic theories and Islamic teachings
تحلیل مقایسه‌ای پس انداز بر مبنای اخلاق، در نظریات اقتصاد متعارف و آموزه‌های اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 12 (2015-12)


The Role and Importance of Poor Ethical Standards in Forming the 2008 U.S. Financial Crisis
نقش فقر اخلاق در شکل گیری بحران مالی 2008 آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A quick look at the flaws in the capitalist and socialist systems and the Islamic economics moral solutions for these problems
اخلاق در نظام های اقتصادی سرمایه داری، سوسیالیستی و اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Islamic ethics and information asymmetry in the labor market
رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات در بازار کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation the rule of Morality in Financial Institutes Operation
نقش اخلاق در عملکرد نهادهای مالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A quick look at the flaws in the capitalist and socialist systems and the Islamic economics moral solutions for these problems
چیستی نهاد با رویکرد به آموزه اخلاقی التزام به تعهدات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Islamic secondary market securities in the expansion of open market operations
نقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی، در گسترش عملیات بازار باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 11 (2015-9)


The Effect of Auditing, Accountability and Responsiveness in the Development of Islamic Ethics and Economic Development
تأثیر حسابرسی، حسابدهی و پاسخگویی در توسعه اخلاق اسلامی و توسعه اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of futures contracts in Islamic Economics
اثر قراردادهای آتی در اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To explain the relationship between moral values and economic performance in the age of knowledge-based economy
تبیین رابطه ارزش‌های اخلاقی و عملکرد اقتصادی در عصر اقتصاد دانش‌‌بنیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethics in Islamic economics and Iran Islamic Republic law
اخلاق در اقتصاد اسلامی و قانون جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the moral hazard when hoarding happen and analysis it by game Theory
بررسی مخاطرات اخلاقی هنگام احتکار و تحلیل آن توسط نظریه بازی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Asymmetry and lack of information on commodity markets (The need to teach the fundamentals of Islamic economy)
عدم تقارن و فقدان اطلاعات در بازار کالا لزوم آموزش مبانی اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 10 (2015-6)


Economic ethics in teachings and practices of Islamic state: a review of related activities in Iran with an emphasis on corruption
اخلاق اقتصادی در آموزه ها و عملکرد دولت اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sustainable development and justice in Islamic Economics
توسعه پایدار در کنار عدالت و اخلاق در اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ethic and Social Justice Approaches in Responses of the Economic Systems of Capitalism and Islam to the Fundamental Questions in Economy
رویکردهای مبتنی بر اخلاق و حقوق اجتماعی در نظام های اقتصادی سرمایه داری و اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumer rights in Islam and its function in the Iran economy
حقوق مصرف‌کننده از دیدگاه اسلام و عملکرد آن در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethical Banking The Hints for Iranian Banking System
بانکداری اخلاقی ؛ درس‌هایی برای نظام بانکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of nonconformity the business ethics in non-realization of the goal of bank facilities
نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف تسهیلات بانکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 9 (2014-4)


The Socio-Economic Thoughts of Sahid Sadr
تحلیل اندیشه های اقتصادی – اجتماعی شهید صدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Performance of Iran Economy during Five Years programs of Economic, Social and Cultural, Based on Islamic Economics (Third To Fifth Programs)
ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در طول برنامه‌های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایه اقتصاد اسلامی (برنامه‌های سوم تا پنجم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composite Index of Compliance of Economic Systems with the Principles of Islamic Economics
شاخص ترکیبی اندازه‌گیری میزان انطباق نظام‌های اقتصادی با اصول اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microfinancefor firms with Qardhul Hasan
تامین مالی خرد بنگاهها به شیوه قرض الحسنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Insurance and Social Security in Islam
بیمه و تأمین اجتماعی در اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Sukuk for use in the oil sectors in Iran
ارزیابی قابلیت صکوک در بخش نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparatives analysis of saving based on morality in orthodox economic theories and Islamic teachings
بررسی تاثیر عوامل اقتصادی تورم و رکود بر پرداخت خمس از منظر پرداخت کنندگان خمس: مطالعه موردی استان همدان 1392-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 8 (2014-12)


The capability of
قابلیت «اقتصاد اسلامی» به عنوان «یک برنامه پژوهشی» در کدام «نظام دانشگاهی»؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different definitions to economic man
رویکردهای مختلف به انسان اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discussing central bank funds deals in interbank market
بررسی مبادلات وجوه بانک مرکزی در بازار بین بانکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Khums theory in Islamic economics and its role in poverty reduction in Iran years 80-89
برآورد ظرفیت خمس در رفع فقر در ایران طی سال‌های 89-80
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Management of Istisna securities using financial instrument Options
مدیریت ریسک اوراق استصناع؛ با استفاده از ابزار مالی اختیار معامله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zakat on adjustment and distribution of wealth and economic growth
اثر زکات بر تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of economics ideas of Muslim scholars on Scholastics in the Middle Ages
بررسی تأثیر اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان بر مکتب اسکولاستیک در قرون وسطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparative study of economic goals in Islamic economic school capitalism
بررسی تطبیقی اهداف اقتصادی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 7 (2014-9)


A study on the economic ideas of Ibn Khaldun
بررسی اندیشه های اقتصادی ابن خلدون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain and critique the nature and necessity of interest in the ideas of some economic thinkers in the West
تبیین و نقد ماهیت و ضرورت بهره در نظریات برخی اندیشه‌وران اقتصادی غرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Producer's Benefit in the framework of Ethical Economics approach
تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چهارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of good governance as an moral indicator on economic growth
تأثیر حکمرانی‌خوب به عنوان شاخص‌اخلاقی بر رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Work Ethics in Islamic Economics and the Performance of Islamic Republic of Iran
اخلاق در کار در اقتصاد اسلامی و عملکرد دولت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Comparison between Entrepreneurship and Speculative Activitives based on Shariah Rules and Economic Growth Using Game Theory
مقایسه تحلیلی سفته بازی و کارآفرینی از منظر اخلاق اسلامی و رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Islamic Banking on Economic Growth
تأثیر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 6 (2014-6)


Resistance Economic and public saving (section 16 of Resistive economic policies)
اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور( بند 16 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the " former Islamic scholars in relation to livelihoods " and " the direction of modern economics "
مقایسه «جهت‌گیری حکمای قدیم اسلامی در رابطه با معیشت» با «جهت‌گیری امروزی علم اقتصاد»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic stability In the Interest-Free Banking Analysis of the
تحلیلی بر ثبات اقتصادی در بانکداری بدون ربا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

self-interest in producer is behavior in the Islamic economics context
نفع شخصی در رفتار تولید کننده بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Murabaha in Islamic Economy (with a Special Banking Perspective)
مرابحه در اقتصاد اسلامی (با نگرش ویژه به بانکداری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interest, Riba and its Prohibition, from the Economic Viewpoint
بهره، ربا، و ارزیابی دلایل حرمت آن به لحاظ اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of how Islamic banking is related to
تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2013-10)


حقانیت دین اسلام مبنی بر زیان بار بودن قمار برای فرد و جامعه
حقانیت دین اسلام مبنی بر زیان بار بودن قمار برای فرد و جامعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا
نقد نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تمرکز‌زدایی مالی و اقتصاد اسلامی؛ برخی ملاحظات نظری در باب مالیات‌ستانی و تخصیص بودجه
تمرکز‌زدایی مالی و اقتصاد اسلامی؛ برخی ملاحظات نظری در باب مالیات‌ستانی و تخصیص بودجه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تطبیقی عقود مبادله‌ای و مشارکتی و شناخت مشکلات و فواید کاربرد آنها در نظام بانکداری اسلامی
مقایسه تطبیقی عقود مبادله‌ای و مشارکتی و شناخت مشکلات و فواید کاربرد آنها در نظام بانکداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزه‌های اخلاقی خرید و فروش (معاملات) در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر انباشت سرمایه اجتماعی و تقویت سایر بخش‌های مولد اقتصادی
آموزه‌های اخلاقی خرید و فروش (معاملات) در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر انباشت سرمایه اجتماعی و تقویت سایر بخش‌های مولد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل قیمت‌گذاری بازار کالاها و خدمات در اقتصاد مقاومتی
مدل قیمت‌گذاری بازار کالاها و خدمات در اقتصاد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش وقف پول در تأمین مالی خُرد اسلامی
نقش وقف پول در تأمین مالی خُرد اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی به‌کارگیری عقد مرابحه در روش تأمین مالی اسلامی
آسیب‌شناسی به‌کارگیری عقد مرابحه در روش تأمین مالی اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2013-12)


عقلانیت اقتصادی برای جمع آوری دولتی زکات
عقلانیت اقتصادی برای جمع آوری دولتی زکات
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-6)


بررسی اثر فرصت های جهانی شدن بر بازار کالاها و خدمات(برند) حلال
بررسی اثر فرصت های جهانی شدن بر بازار کالاها و خدمات(برند) حلال
| [XML] |

مطلوب گرایی در رفتار تولید کننده بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی
مطلوب گرایی در رفتار تولید کننده بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی
| [XML] |

بررسی اهمیت منافع اجتماعی در اهداف بنگاه های تولیدی
بررسی اهمیت منافع اجتماعی در اهداف بنگاه های تولیدی
| [XML] |

احکام، مجازات و آثار دنیوی و اخروی فرار و اجتناب از مالیات زکات
احکام، مجازات و آثار دنیوی و اخروی فرار و اجتناب از مالیات زکات
| [XML] |

الگوی مطلوب ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی
الگوی مطلوب ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی
| [XML] |

Volume 0, Number 1 (2013-1)


Economic justice criteria: the just and efficient extraction and usage of Exhaustible Resources
معیارهای عدالت اقتصادی، استخراج و مصرف کارا و عادلانه منابع پایان پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review Jurisprudence Low Sales Transactions
بررسی فقهی کم فروشی در معاملات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Intertemporal Model Of Consumption An Islamic Economics
بررسی مصرف بین دوره ای با رویکرد اقتصاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Financing Methods in Islamic System with an emphasis on Sukuk
بررسی روش های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the development level of different Iranian provinces using Islamic criteria
بررسی میزان توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور بر اساس شاخص های اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles